БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар

Шинэ мэдээ

Баннер
Баннер
Баннер

Ур чадварын шалгалтын материал: Суурь ур чадвар

Хэвлэх

기능수준평가 평가지

Ур чадварын шалгалтын хуудас

직종

Ажлын төрөл

제조업

Аж Үйлдвэр

과제명

Даалгаварын нэр

기초기능

Суурь ур чадвар

비번호 Дугаар Овог Нэр

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

평가시간 Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: 3 3 минут

. 과제의 구성 Даалгаварын бүтэц

구분

Ангилал

세부 과제명

Даалгаварын нарийн нэршил

평가시간

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа

1과제

1-р даалгавар

수작업 꽂기

Углуурга төмрийг тохирох нүхэнд хийх

1

1 минут

2과제

2-р даалгавар

작업물 취급 걸기

Ажлын багажыг авч өлгөх

1

1 минут

3과제

3-р даалгавар

작업물 적재

Ажлын багажыг эвлүүлэх

1

1 минут

. 요구사항 Шаардлага

1. 작업판에 지급된 핀을 색상, 모양, 크기에 맞게 꽂으십시오.

Тавцан дээр байгаа углуурга төмөрнүүдийг өнгө, хэлбэр, хэмжээний дагуу тохирох нүхэнд хийнэ үү.

2. 작업물 걸이대에 지급된 링을 규격에 맞게 거십시오.

Кольцнуудыг өгөгдсөн саваанд тохирох хэмжээний дагуу өлгөнө үү.

3. 지급된 작업모형(12) 적재판(4) 맞추어 완성시키십시오.

12 ш хэлбэр дүрс бүхий зүйлийг 4 ш тавцан дээр эвлүүлэн хийнэ үү.

직종

Ажлын төрөл

제조업

Аж Үйлдвэр

과제명

Даалгаварын нэр

기초기능

Суурь ур чадвар

. 응시 유의사항 Шалгалтанд орох хүмүүсийн анхааралд

1. 작업 안전사고가 나지 않도록 유의하십시오.

Даалгаварыг гүйцэтгэх үедээ гэмтэж бэртэхээс сэргийлэн анхаарал болгоомжтой байна уу.

2. 모든 작업은 평가위원의 시작선언과 함께 시작하고 종료선언과 함께 종료하십시오. 시작 전에 미리 작업을 하거나, 종료 후에도 계속 작업을 경우 최하점수를 부여하니 유의하십시오.

Даалгавар гүйцэтгэх бүрт шалгалтын комиссын гишүүний өгсөн эхлэх болон дуусгах дохиог дагана уу. Хэрвээ шалгалт эхлэхээс өмнө болон дууссаны дараа ажлаа үргэлжлүүлэн хийвэл та хамгийн бага оноо авах болно.

3. 평가위원이 시험종료를 선언하면 수험자는 즉시 작업을 중단하고 채점이 끝날 때까지 대기하십시오. 채점이 끝나면 다음 수험자를 위하여 평가도구를 처음상태로 원위치 하십시오.

Шалгалтын комиссын гишүүнийг дохио өгмөгц хийж байгаа ажлаа тэр даруй зогсоож таны ажлыг дүгнэж дуустал хүлээх хэрэгтэй. Дүгнэж дууссаны дараа шалгалтын багаж хэрэгслийг дараагийн шалгалт өгч буй хүнд зориулан эхний байрлалд нь буцааж тавих хэрэгтэй.

4. 작업은 신속하고 정확하게 수행하되, 무리하게 힘을 가하거나 불필요한 동작으로 평가도구가 훼손될 경우 최하점수를 부여하니 유의하십시오.

Даалгаврыг түргэн шуурхай, зөв гүйцэтгэх хэрэгтэй ч хэтэрхий их хүч гарган шаардлагагүй үйлдэл хийснээс шалгалтын багаж хэрэгслийг эвдэлсэн тохиолдолд таньд хамгийн бага оноо өгөх тул анхааралтай байна уу.

5. 평가위원의 지시에 불응하거나, 수험질서를 어지럽히는 경우 퇴실조치 되오니 유의하십시오.

Шалгалтын гишүүний зааварчилгааг дагахгүй юмуу эмх замбараагүй байдал гаргавал, таньд шалгалтын байрнаас гаргах арга хэмжээ авах болохыг анхаарна уу.

. 도면 Үзүүлэн зураг

1. 수작업 꽂기 Углуурга төмрүүдийг тохирох нүхэнд оруулах

[ 꽂이 Төмрүүдийг оруулах тавцан: хэмжээ: 380 x 380 мм ]


2. 작업물 걸기 Ажлын багажыг өлгөх

[ 작업물 걸이대 Кольцны саваа : Кольц 50мм ]

3. 작업물 적재 Ажлыг багажыг эвлүүлэх

[ 작업물 적재판 Ажлын багажыг эвлүүлэх тавцан : хэмжээ : 700 x 500мм ]


. 평가 시설목록

Шалгалтын байрны тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

과제명

Даалгавар

꽂기, 작업물 걸기, 적재하기

Углуурга төмрийг оруулах, ажлын багаж өлгөх болон эвлүүлэх

Ангилал

일련번호

Серийн дугаар.

장비 시설명

Тоног төхөөрөмж

Стандарт хэмжээ

단위

нэгж

Тоо, ширхэг

Тайлбар

1과제

1-р даалгавар

3

작업대

Ажлын ширээ

1,400x1,000x700mm

ширхэг

6

//

4

의자

Сандал

ширхэг

8

//

5

꽂이 세트

Углуурга төмрийн багц

제작

Зохион бүтээсэн

багц

5

: 36

Төмөр : 36 ширхэг

박스 Төмрийн хайрцаг

꽂이

Углуурдах тавцан

//

6

스톱워치

Цаг (Зогсох дохиотой)

연속형 공업표준

Үргэлжлэн ажиллах стандартын

ширхэг

2

2과제

2-р даалгавар

7

작업대

Ажлын ширээ

1,400x1000x700mm

ширхэг

6

//

8

의자

Сандал

ширхэг

8

//

9

걸이 세트

Өлгөх савааны багц

제작

Зохион бүтээсэн

багц

5

36(3)

36 кольц (3 төрөл)

//

10

스톱워치

Цаг (зогсох дохиотой)

연속형 공업표준

Үргэлжлэн ажиллах стандартын

ширхэг

2

3과제

3-р даалгавар

11

작업대

Ажлын ширээ

1,400x1,000x700mm

ширхэг

6

//

12

의자

Сандал

ширхэг

8

//

13

작업 세트

ажлын тавцангийн багц

제작

Зохион бүтээсэн

багц

5

작업모형 12

Ажлын хэлбэртэй, 12 ширхэг

//

14

스톱워치

Цаг (зогсох дохиотой)

연속형 공업표준

Үргэлжлэн ажиллах стандартын

ширхэг

2


 

 
You are here: Home ЭНГИЙН СХТТШ Ур чадварын шалгалт Ур чадварын шалгалтын материал: Суурь ур чадвар

Сургааль

АМЬДРАЛ ГЭДЭГ БОЛ СААДГҮЙ ЧӨЛӨӨТЭЙ ЗОРЧИХ САРУУЛ ДАРДАН ЗАМ БИШ, ТӨӨРЧ САНДРАН ҮЕ ҮЕ ХАРАНХУЙ ХАНА МӨРГӨЖ, УЧРАА ОЛОХГҮЙ МУНГИНАН, ӨӨРТ ЗАЯАСАН ХАРГУЙГАА БЭДРЭН ХАЙХ ТҮМЭН СҮЛЖЭЭ БҮХИЙ ТӨӨРДӨГ БАЙШИН ЮМ.

А.Д. КРОНИН